foto 101

Dijaspora u fokusu je program KNS–a koji ima za cilj ostvariti komunikaciju sa BiH-dijasporom umjetničkog afiniteta radi razmene iskustava i suradnje. Zasigurno da postoje neraskidive veze koje teže konstruktivnoj komunikaciji i traže angažman u konkretnim programskim oblicima, bez obzira na udaljenost, jer je u današnjem modernom svijetu razvijene tehnologije, ta relacija relativizirana. Nastoji se prevashodno ostvariti kontinuiran kontakt i kvalitetno informisanje sa obje strane, što je baza za iznalaženje formi i oblika programske saradnje.

Izgradnja povjerenja je kontinuiran zadatak, koji udruženje stavlja pred sebe, a koji može imati pozitivne efekte isključivo u sistemskom pristupu,što može rezultirati kroz postepenu nadogradnju praktičnog djelovanja. Parcijalni angažmani naše dijaspore u učešću u aktuelnim i tekućim manifestacijama iz sfere kulture i umjetnosti uglavnom su pojedinačni pokušaji u individualnom aranžmanu, pa se nameće potreba za organizovanim i širim pristupu u pogledu afirmacije stvaralaštva i rada kreativnih potencijala iz redova ove kategorije naše populacije.

Specifičnosti i problematika koja proizilazi uslijed prostorne udaljenosti može biti pravilno shvaćena, prevaziđena i adekvatno tretirana u procesu implementacije programa i projekata na bazi otvorenog dijaloga i razmjene iskustava, u granicama realnih planiranja i očekivanja.

Program je otvorenog tipa i dugoročnog karaktera, gdje se iznalaze forme i sadržaj projekata koji treba da omoguće međusobno bliže upoznavanje u kreativnom kontekstu, na relaciji Sarajevo-dijaspora, sa tendencijom kontinuirane suradnje.Konstruktivan pristup individualnog angažmana otvara prostor i mogućnosti za adekvatne programske oblike suradnje - jer potencijali i resursi uz organizacijsko usmijeravanje i koordinaciju pomjeraju granica i otkivaju nove perspektive i modalitete izražaja.

Kvalitet sadržaja programske razmijene je osnovna orijentacija udruženja u kvalifikaciji, promišljanju i stavu prema smislu, održivosti i funkcionalnosti ovog programa.Nepobitna je mogućnost osmišljavanja mostova suradnje na relaciji domovina-dijaspora, jer je, po svojoj prirodi, to čvrsta i duboko emotivna veza – koja se ne da anulirati, na kojoj se, kroz vrijeme – uslijed prostorne udaljenosti, noseći inspirativnu čežnju i sijetu, akomulira energetski potencijal pozitivno-kreativnih osobina

II) OBLICI SURADNJE

U nastojanju da se iznađu funkcionalni modusi praktične komunikacije sa BiH-dijasporom udruženje će primjeniti metod interaktivnog kreiranja aktivnosti, gdje će se ostaviti mogućnost da sami iseljnici, - na kraće ili duže vrijeme,ili trajno – predlože načine i oblike programske razmjene i suradnje na polju umjetničkog stvaralaštva.Predviđa se mogućnost da se umjetnici iz BiH-dijaspore na adekvatan način promovišu i predstave svoj rad i djela u svojoj domovini, što zahtijeva koordinirane ativnosti sa obje strane; kao što bi bilo poželjno da naši umjetnici svoje radove, djela i ostvarenja prezentiraju van granica BiH. Svakako da jedna takva funkcionalna mogućnost motivira umjetnike i oplemenjuje čovjeka.

III) KONTAKTI

- svi zaiteresovani iz bh-dijaspore koji žele ostvariti komunikaciju sa KNS-om radi informisanja o kulturno-umjetničkim tokovima u Sarajevu mogu se obratiti na e-meil: kns_sarajevo@ yahoo.com;

- KNS je otvoren za dijalog o idejama koje imaju realno utemeljenje,a u funkciji su unapređenja prezentacije kulture i umjetničkog stvaralaštva;
- KNS gaji posebne simpatije prema interesovanju mladih za komunikaciju kroz sfere umjetnost;
- KNS je zainteresovan za programsku kulturno-umjetničku razmjenu i suradnju.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica