Saradnja - otvoren koncept

 sajam 1

KNS je otvoren za suradnju u sferi kulture i umjetnosti sa institucijama, pravnim subjektima, nevladinim organizacijama bliskog programskog opredjeljenja, neformalnim grupama iz sfere umjetnosti i sa pojedincima - kao i sa svim drugima koji prihvataju statutarne okvire i programskeo predjeljenje udruženja, a svojim dosadašnjim radom i djelovanjem nisu se javno izkompromitovali.

KNS je spreman na suradnju u stručnom kontekstu, što podrazumjeva otvaranje prostora i iznalaženje programskog prostora za angažman pojedinaca koji žele javni promociju u cilju afirmacije pojedinih i specifečnih znanja, saznanja i utemeljenih kreativnih ideja koje otvaraju veće mogućnosti u domenu kulture i umjetničkog stvaralaštva.


KNS je spreman za suradnju na konkretnim poslovnim aranžmanima i projektima u poslovnom kontekstu - a što obezbjeđuje umjetnicima naplatu za pružene usluge i korištenje autorskih dijela, u cilju obezbjeđenje osnovnih uvjeta za rad na polju umjetničkog stvaralaštva i participiranje u troškovima za realizaciju projekata udruženja - u zakonskim okvirima.


KNS je spreman da preuzme realizaciju projekata u saradnji sa institucijama društva - u zakonskim okvirima, i odgovornost za nivo kvaliteta organizacije javne manifestacije - u okvirima preuzetih obaveza.


KNS je otvoren za saradnju sa drugim, programski bliskim, nevladinim organizacijama i udruženjima na konkretnim projektima - sa jasno definisanim konceptima, organizacionim i programskim obavezama i odgovornostima.


KNS je otvoren za razgovor i saradnju sa neformalnim umjetničkim grupama koje dijeluju u okvirima pojedinih umjetničkih grana (muzika, teatar, književnost i dr.), te, ako postoje mogućnosti, da pruži potporu pri afirmaciji rada, djela i projekata.


KNS je otvoren za iznalaženje formi i sadržaja suradnje sa kulturnim djelatnicima u cilju afirmacije ideja, projekata i programa koji imaju opšti društveni značaj i otvaraju nove konstruktivne i pozitivne trendove u društvenim tokovima na polju organizacije i prezentacije u sferi kulturne baštine i umjetničkog stvralaštva.


KNS je spreman za suradnju sa afirmisanim i neafiemisanim autorima i umjetničkim stvaraocima u domenu otvaranja novih mogućnosti u kontekstu poboljšanja uvjeta rada na polju umjetničkog stvaralaštva i podizanja nivoa prezentacije i afirmacije autorskih dijela.


KNS je otvoren za razgovore i suradnju u domenu zaštite autorskih prava i dizanja na viši nivo poštivanja i implementacije pozitivnih zakonskih odredbi.


KNS je otvorn za razgovor o mugućnostima suradnje sa pojedincima koji imaju jasne i konstruktivne ideje i projekte u domenu kulture i umjetnosti - a što otvara nove mogućnosti i perspektive u odnosu na aktuelne društvene odnose i tokove.

 

Modaliteti i oblici saradnje

I) saradnja sa pravnim subjektima
- saradnja sa institucijama;
-saradnja sa pravnim subjektima;
-saradnja sa nevladinim organizacijama.

II) saradnja u sferi kulture i umjetnosti
-saradnja sa umjetnicima;
-saradnja sa djelatnicima na polju kulture;
-saradnja sa neformalnim grupama.

III) saradnja na pojedinim oblastima
-saradnja na polju medija;
-poslovna saradnja;
-saradnja na polju organizacije;
-saradnja na polju interneta.

IV) opšta saradnja
-saradnja sa volonterima;
-opšta saradnja sa pojedincima na polju kulture i umjetnosti.

 

Kontakt

Web-stranice: www.kns.ba
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 061/ 524-505

Kontakt osoba: Ibrahim Osmanbašić – predsjednik udruženja

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica