all the resourceful comprehensive forensics education great needlework and exquisite art certainly is the manifestation of swiss replica uhren for sale in usa.reddit wholesale yves saint laurent are able to meet the needs in engineering,sports and moreover business.waterproof ability is definitely the good thing about best swiss https://replicawatch.io/.rolex https://www.vapespen.fr/ utilized beautiful build to exhibit the company in neuro-scientific leading expert requirements.brand new https://www.vapesstores.ca/ uses modern materials.a large number of fans always like to get rolex tagheuerwatches.exact https://vapesstores.ru/ undertakes the heavy responsibility of enterprises to society. Sekcije

 z2

1. Književna
2. Muzička
3. Likovna
4. Teatar
5. Kulturna tribina
6. 3D grafika
7. Fotografija
8. Runi radovi

 Sekcije udruženja prestavljaju temeljni oblik povezivanja i organizovanja članstva na osnovu kulturološkog, umjetničkog, naučnog, organizacionog ili nekog drugog oblika interesovanja, sa ciljem da se kroz osmišljen rad i planirane aktivnosti ostvari kontinuirana komunikacija i aktivnosti sa osobama bliskih afiniteta i angažmana.Članovima sekcije otvorena je mogućnost da kroz organizacione strukture učestvuju u kreiranju programa rada i apliciraju svoje projekte putem redovnih periodičnih procedura.

Sticanjem iskusta u radu u sklopu organizirane strukture šire se spoznaje o stvarnim mogućnostima ličnog angažmana, te učvršćuje saznanje o realnim modusima afirmacije i javne promocije umjetničkog stvaralaštva.Organizacioni zahtijevi traže zadovoljavanje da bi se zamisli pretočile u praktičnu funkcionalnost, što ako izostane stvara demotivirajući efekat - koji može stvarati ozbiljne negativne konzekvence, te, iz tih razloga, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u ovoj sferi društvene angažovanosti, KNS preferira koncept sukcesivnog programskog angažmana, uz preuzimanje odgovornosti za konačni produkt i opravdanost angažovanja i korištenja ljudskih i materijalnih potencijala i resursa udruženja.

Individualna nadogradnja svoj postor dobiva u sklopu planiranja realizacije projekata i programa sekcije da bi se omogućile aktivnosti koje obezbjeđuju kontinuitet u kreativnom izražaju pojedinaca.

Udruženje se organizira u deset sekcija koje pokrivaju grane umjetnosti – u sklopu kojih se prioritetno djeluje na realizaciji autorskih djela, a kroz planiranje i organizaciju aktivnosti nastoji se otvoriti prostor za individualnu nadogradnju umjetnika, za oblikovanje programa koji pozitivno korespondiraju sa konstruktivnim i progresivnim društvenim tendencijama,te se nastoji artikulisati implus iz sfere alternativnog umjetničkog izražaja, podržavajući aktivna dinamička nasojanja i istraživačke aktivnosti u pravcu iznalaženja novih stvaralačkih formi izražaja.

Svaka sekcija kroz svoje aktivnosti planira i realizira programe imajući u vidu ciljeve udruženja, kao i načela i principe koje treba respektovati pri praktičnom javnom djelovanju, i koje treba ugrađivati u programske koncepte pojedinih sekcija:

- Stvaranje pozitivne klime za sve oblike umjetničkog stvaralaštva, što praktično znači, građenje svijesti o realnim potrebama, materijalno – tehničkim preduvjetima, te, unapređenje komunikaciju kroz svakodnevne aktivnosti u duhu otvorenosti prema različitim pristupima, shvatanjima i metodama rada pri umjetničkom stvaralaštvu;

- Zalaganje za što adekvatnije i šire reprezentovanje kulture i umjetnosti, što podrazumjeva visok stepen poznavanja materije koja se javno prezentuje – na niveo kompetentnosti, te,obezbjeđenje mogućnosti za prezentiranje na nivou koji je u skladu sa reprezentativnim standardima, normama i kriterijima – uobičajenim i opšte prihvaćenim za određenu materiju i programske sadržaje;

- Stvaranje uvjeta za razne oblike povezivanja i suradnje umjetnika, podjednako je prisutno u internim okvirima, u sklopu organizovanja u samom udruženju, kao i u prostoru javnog djelovanja – gdje se nastoji afirmisati duh solidarnosti i razumjevanja, te, dizanja svijesti na nivo suštinskog shvatanja upućenosti samih umjetnika jedni na druge u sklopu programskih angažmana, kao i potrebe za što kvalitetnijim oblikom organizacionog uvezivanja na temelju praktičnih tendencija;

- Praćenje kulturno – umjetničkih tokova, je dvojako i može se sagledavati sa lokalne i globalne razine.U suštini, to podrazumjeva informisanost koja obezbjeđuje otvorenost i fleksibilnost djelovanje u duhu vremena, što na lokalnom nivou je usaglašavanje programskih sadržaja u skladu sa nastojanjem da se harmoniziraju i unaprijede odnosi sa sredinom u kojoj se žele afirmisati projekti i pogrami sekcija, a time i KNS-a; dok u globalnom kontekstu, to podrazumjeva spremnost za sticanjem kvantuma znanja koji omogućava razumijevanje i utemeljeno promišljanje u univerzalnim okvirima kulture i umjetnosti, te, savjestan odnos prema civilizacijskim tekovinama , kulturno–povjesnojm naslijeđu i tradicionalnoj kulturno-umjetničkoj baštini; kao i otvorenos za progresivnu modernizaciju koja otvara nove mogućnosti u kontekstu oplemeljivanja čovjeka i otvaranja perspektiva.

- Zalaganje za reafirmaciju i prezentaciju umjetnosti, kulture i svih oblika umjetničkog stvaralaštva, je širok okvir mogućnosti da se prate i prepoznaju nastojanja pojedinaca i grupa koji teže definisati pojedina pitanja u kulturno-umjetničkoj sferi,te, da im se pruži odgovarajuća podrška u afirmaciji rezultata rada – ako je upitanju zasnovanost na naučno-istraživačkom postupku i utemeljenje na činjenicama,te, ako se radi o umjetničko-stvaralačkom projektu i djelu gdje se inoviraju ili moderniziraju izražajne forme i sadržaji.

 

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica