KONKURS: Balkanska pjesnička unija/ “POEZIJA GODINE 2023” (XII ciklus)

Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) u 2023. godini nastavlja sa realizacijom projekta Balkanska pjesnička unija/ “POEZIJA GODINE –2023“. Rok za apliciranje radova je do 10.12.2023.godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
– angažman na oblikovanju sistema vrednovanja poetske kreacije;
– afirmacija balkanskog poetskog stvaralaštva;
– promocija umjetničkih vrijednosti u poetskoj kreaciji;
– regionalna književna saradnja na polju poezije.

U skladu sa odlukom Organizacionog odbora raspisuje se:

KONKURS
POEZIJA GODINE 2023 (dvanaesti ciklus)


za prijavu reprezentativnih autorskih poetskih radova za učešće u programu manifestacije

Uvjeti za prijavu:
I) OPĆI UVJETI:


A) Autorski rad/radovi (pjesme)
1. da je rad /pjesma reprezentativna
2. rad može biti objavljivan – u štampanoj ili virtuelnoj formi, kao i da je dobitnik priznanja;
3. da tekst ne sadrži vulgarizme, po bilo kojoj osnovi;
4. da tekst nije uvrjedljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
a) maksimalno dvije pjesme;
b) obim – maksimalno do 60 stihova,
c) teme - očekuje se misaona i ljubavna poezija.

C) Podaci o autoru:
1. ime i prezime
2. godina rođenja
3. grad i država stanovanja
4. kontakt telefon
6. email
6. kraća biografija
7. prigodna fotografija

II) KATEGORIJE
A) lokalitet – bez ograničenja
B) starosna dob – sve osobe starije od 18 godina.
C) jezik:
1. da je tekst napisan na jednom od jezika: hrvatski, srpski, crnogorski i bosanski;
2. u obzir dolaze i slovenački te makedonski jezik, kao i jezici nacionalnih manjina, kao što su romski, albanski, mađarski, talijanski i sl., ali tada uz original treba biti dostavljen i kvalitetan prepjev;
3. rad se šalje na latinici ili ćirilici, s time da će biti preslovljen i objavljen latiničnim pismom pošto je konkurs međunarodnog karaktera.

III) ROK ZA SLANJE RADOVA
– putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Konkurs je otvoren do 10.12.2023. godine. (XII ciklus)

IV) SELEKCIJA RADOVA

– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će stručni žiri, koji će biti anoniman do objavljivenja rezultata, najkasnije do 1.02.2024.godine na portalu www.kns.ba
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.
– Izabrani radovi se plasiraju u uži izbor za predviđene nagrade i priznanja.
-Certificiranje radova se obavlja prema utvrđenoj procedure i kriterijima.
– Izabrani radovi se uvrštavaju u zajedničku zbirku  koja će se moći naručiti.
– Autorima izabranih radova u kvalifikacionim ciklusima bit će ponuđeno članstvo u „Balkanskoj pjesničkoj uniji“ – kada se steknu radni uslovi.
– Isti autori mogu aplicirati za svaki ciklusa sa po dvije reprezentativne pjesme.
– Ocjenjivanje radova može vršiti selektor ili stručni žiri.
– U slučaju angažmana većeg broja autora u sastav stručnog žirija, članovi žirija mogu učestvoati na konkursu ali ne mogu ocjenjivati svoje radove.

V) DODJELA CERTIFIKATA, NAGRADA I PRIZNANJA
– Certifikati se dodjeljuju na osnovu “Odluke o certificiranju poetskih kreacija” od 1 do 7 nivoa, prema utvrđenoj bodovnoj skali. Certificirani radovi ne mogu ponovo aplicirati.

– Certifikati za 7 nivo od I do III stepena –verifikuju se od strane stručne osobe.
– Sve informacije u vezi završnog programa i dodjele nagrada i priznanja bit te naknadno javno objavljene, a učesnici će biti blagovremeno informisani.

VI) OPĆE NAPOMENE
– Šalju se lektorisani tekstovi (kucati dijakritičke znakove „č,ć,đ,,dž,š,ž“, rad ne smije biti pisan velikim štampanim slovima i sl.)
– Na stranici iza radova, uvrstiti gore navedene podatke o autoru.
– Tekstovi se šalju u Word formatu (u *.doc ili *.docx, ali preferiramo *.doc), a ne u tijelu e-maila.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora.
– Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radovi na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Pri slanju radova na konkurs, autori automatski daju suglasnost da se njihov rad objavi, uz uvjet da organizator nije dužan plaćati novčane naknade autorima.
– Učesnici konkursa oslobođemi su plaćanja bilo kakvu naknadu i nisu obavezni da naručuju zajedničke zbirke, već to mogu činiti na lični zahtjev.
– Učesnici konkursa nisu obavezni da uzmu učešće u promotivnim progromima, već to mogu činiti svojevoljno i na lični zahtjev.
– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prava da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.

Ibrahim Osmanbašić
Predsjednik udruženja KNS

Sarajevo, 15.11.2023.godine

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica