Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) u 2022. godini nastavlja sa realizacijom projekta "Balkanska pjesnička unija/POEZIJA GODINE–2022“, IX ciklus: 09.05.01.–11.06.2022.godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:

– angažman na oblikovanju sistema vrednovanja poetske kreacije;

– afirmacija balkanskog poetskog stvaralaštva;

– promocija umjetničkih vrijednosti u poetskoj kreaciji;

– regionalna književna saradnja na polju poezije.

 U skladu sa odlukom Organizacionog odbora raspisuje se:

KONKURS

POEZIJA GODINE–2022 (deveti ciklus)

za prijavu reprezentativnih autorskih poetskih radova za učešće u programu manifestacije

 Uvjeti za prijavu:

I) OPĆI UVJETI:

A) Autorski rad/radovi (pjesme)

1. da je rad /pjesma reprezentativna

2. rad može biti objavljivan – u štampanoj ili virtuelnoj formi, kao i da je dobitnik priznanja;

3. da tekst ne sadrži vulgarizme, po bilo kojoj osnovi;

4. da tekst nije uvrijedljivog sadržaja;

5. da rad zadovoljava temeljne, estetske i umjetničke norme.

-Broj i obim radova:

a) maksimalno dvije pjesme;

b) obim – maksimalno do 60 stihova,

c) teme - očekuje se misaona i ljubavna poezija.

C) Podaci o autoru:

1. ime i prezime

2. godina rođenja

3. grad i država stanovanja

4. kontakt telefon

6. email

6. kraća biografija

7. prigodna fotografija

II) KATEGORIJE

A) lokalitet – bez ograničenja

B) starosna dob – sve osobe starije od 18 godina.

C) jezik:

1. da je tekst napisan na jednom od jezika: hrvatski, srpski, crnogorski i bosanski;

2. u obzir dolaze i slovenački te makedonski jezik, kao i jezici nacionalnih manjina, kao što su romski, albanski, mađarski, talijanski i sl., ali tada uz original treba biti dostavljen i kvalitetan prepjev;

3. rad se šalje na latinici ili ćirilici, s time da će biti preslovljen i objavljen latiničnim pismom pošto je konkurs međunarodnog karaktera.

 III) ROK ZA SLANJE RADOVA

– putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konkurs je otvoren do subote, 11.06.2022. godine do 24:00 sati.

 IV) SELEKCIJA RADOVA

– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će stručni žiri, koji će biti anoniman do objavljivenja rezultata, najkasnije do 15.08.2022.godine na portalu www.kns.ba

– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

– Izabrani radovi se plasiraju u uži izbor za predviđena priznanja za 2022, godinu.

– Cetrifificiranje radova se obavlja prema utvrđenoj proceduri i kriterijima.

– Radovi koji su ocijenjeni sa 19,00 i više bodova uvrštavaju se u zajedničku zbirku (u elektronskoj i/ili štampanoj formi).

– Autorima izabranih radova u kvalifikacionim ciklusima bit će ponuđeno članstvo u „Balkanskoj pjesničkoj uniji“.

– Isti autori mogu aplicirati za svaki ciklus sa po dvije reprezentatitvne pjesme. Pjesma koja je jednom ocjenjena ne može se ponovo aplicirati. Od autora se očekuju radovi u svom rodu.

– Prema potrebi, članovi žirija bit će raspoređeni u više grupa i anonimno će ocjenjivati radove.

– Radi angažmana većeg broja autora u sastav stručnog žirija, članovi žirija mogu učestvoati na konkursu ali ne mogu ocjenjivati svoje radove.

V) DODJELA CERTIFIKATA, NAGRADA I PRIZNANJA

– Cetrifikati se dodjeljuju na osnovu “Odluke o cetrificiranju poetskih krecija” od 1. do 7. nivoa, te za tri nivo 7+, prema utvrđenoj bodovnoj skali. Certificirani radovi ne mogu se ponovo aplicirati.

– Sve informacije u vezi završnog programa i dodjele priznanja bit će naknadno javno objavljene, a učesnici će biti blagovremeno informisani.

VI) OPĆE NAPOMENE

– Šalju se lektorisani tekstovi (kucati dijakritičke znakove „č,ć,đ,,dž,š,ž“, rad ne smije biti pisan velikim štampanim slovima i sl.)

– Na stranici iza radova, uvrstiti gore navedene podatke o autoru.

– Tekstovi se šalju u Word formatu (u *.doc ili *.docx, ali preferiramo *.doc), a ne u tijelu e-maila.

– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora.

– Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radovi na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.

– Pri slanju radova na konkurs, autori automatski daju suglasnost da se njihov rad objavi, uz uvjet da organizator nije dužan plaćati novčane naknade autorima.

– Učesnici konkursa oslobođeni su plaćanja kotizacije i nisu obavezni da naručuju zajedničke zbirke, već to mogu činiti na lični zahtjev i time pomognu realizaciju projeta.

– Učesnici konkursa nisu obavezni da uzmu učešće u promotivnim progromima, već to mogu činiti svojevoljno i na lični zahtjev.

– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.

– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.

– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prava da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.

Ibrahim Osmanbašić

Predsjednik udruženja KNS

KNS INFO

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica