Neum103

 Svakako da r'n'r ima fluidni magnetizam kojim privlači mlade generacije.Između ostalog r'n'r ima, kao fenomen opšteg civilizacijskog značaja, u svom karakteru dimenziju sa ulogom univerzalnog jezika komunikacije među ljudima, a prevashodno među mladima širom planete, koji se razumije diljem svijeta.

Ta pozitivna tekovina je prepoznata i svodi se suštinski na formu - koja je fleksibilnog svojstva i u koju se mogu ugraditi pojedine specifičnosti - od individualnih do obilježja karakterističnih mentaliteta.Adaptiranja r'n'r energije u prihvatljivim kreativnim produktima, u okvirima popularne muzike, obezbijedilo je trajno mijesto u muzičkoj povjesti većine raznim mentaliteta - koji imaju svoj tradicionalan muzički izražaj.Kreativne kombinacije r'n'r forme i tradicionalne etno-muzike proizvele su niz pjesama i dijekla različitih profila koja su svojom sviježinom plijenila pažnju publike, kako domaćih ljubitelja muzike tako i preko, do tada, poznatih granica, što se slijevalo u globalne mzuičke tokove koji su budno praćeni sa raznih strana svijeta.Dakle, sa pojavom r'n'r uspostavljena je nova komunikacija među ljudima diljem svijeta - u čemu se ogleda pozitivna strana tog fenomena - do tada nepoznata i nezamisliva.Oko jedne "stvari" se okupila masa angažovanih ljudi diljem Svijeta, a sve se to moglo, a i dalje može, pratiti u okviru jednog izvora informacija - što potvrđuje praktične forme sinteze te vrste energije u jedinstven sadržaj - ili konkretan proizvod.


Imidž

R'n'r je otvorio prostor za kreativno ispoljavanje sadržaja ličnosti u kreativnom kontekstu.
Danas je dugačka lista ličnosti, iz raznih podneblja, koji su stekli globalnu popularnost i poznati su na temelju angažmana u sferi r'n'r ili pop-muzike (popularna muzike).Ispoljavanjem umjetničkih, psiholoških, filozofskih i poslovnih dimenzija i sadržaja individu oblikovao se kolektivni profil koji se manifestovao u društvu kroz aktivan odnos prema stvarnosti.Proizvodi r'n'r -a su prvenstveno nosači zvuka, ali taj specifičan odnos prema svijetu, koji nosi jaku dozu samosvijesti, zalazi i u druge umjetničke grane i forme unoseći "pozitivnu destrukciju", što ima za poslijedicu nastajanje novih umjetničkih pravaca i izražaja.

R'n'r nije samo zabava - mada je i to; r'n'r nije samo umjetnost - mada je i to; r'n'r nije samo biznis-mada je i to; r'n'r je ozbiljna stvar - ma odakle se krenulo sa analizom - na to se svodi i sa tom konstatacijom se završava svako uviđajno promišljanje o tom fenomenu.U tom kontekstu imidž igra značajnu ulogu radi jasne identifikacije određene ličnosti, kao i zbog diferencijacije ponuđenih sadržaja - od umjetničkih, preko medijskih, sve do specifičnih nijansi sadržaja svijesti.Imidž je dobio kreativan i izražajni kontekst u sferi r'n'r - što govori o posebnom odnosu u odnosu na sve što ga okružuje i sa čim se ostvaruje interakcija - što nužno biva ozračeno specifičnom energijom koja čini r'n'r, a koja ima boje, oblike i kreaciju.Možda, to što bi se moglo pod pojmom "imidž" u sferi r'n'r bi bilo, približno, nešto kao-"kolektivni kontekst individue" - promatrano sa aspekta socijalne tendecije, te, "idetifikacija individue u kolektivu" - sa aspekta psihološke diferencijacije.

 

Stil

Muzički stil r'nr'-benda je spontani i prirodan izražaj autorskog kreativnog potencijala te muzičke grupe.Svakako da su temelji autorkog izražaja ono što bi se moglo nazvati - produkt učenja, i to se može svrstati u kategoriju općeg kvantuma vrijednosti, a da su ideje i njihova realizacija - produkt kreativnog potencijala, kako pojedinca tako i grupe, i to se može svrstati u kategoriju individualnog kvantuma vrijednosti.

Opći kvantum vrijednosti, u muzičo stvaralačkom kontekstu, podrazumjeva stepen i nivo preceptiranja poznatih formi i sadržaja, te, kvalitet vezanosti za njih - što je proizvod prirodne reakcije i pod pojmom iskustva ostaje urezano u neizbrisivo pamćenje, što na putu individualnog izražaja ima funkciju orijentira i korektora.Pod ovom kategorijom se podrazumijeva skup svih doživljenih racionaliziranih sadržaji i izražaji - koji su memorisani i naročito svrstani i grupisani u ukupnu jedinstvenu muzičku empirioju.

Tokom procesa individualnog autorkog izražaja sadržaji iz općeg kvantuma vrijednosti vuku prema sebi sadržaje pri pokušajima individualnog autorskog izražaja, kao što ih i "poznate i provjerene" forme uvlače u svoje okvire.To je neizbježan slijed tokom rana autorska faza gdje se u većoj ili manjoj mjeri osjeća determinirajući utjecaj nečeka "dobro pozatog".

Naprasno udaljavanje i odbacivanje snažnih uticaja "poznatog", u cilju stvaranja "novog i orginalnog" može završiti gašenjem kreativnog vrela i sužavanjem idejnih sadržaja - što nužno vodi od pojma kvaliteta.

 

Ibrahim Osmanbašić


Januar 2007. godine

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica